Stadgar

 1. Föreningens firma är Föreningen Slakthusområdets Företag
 2. Medlemmar är företag inom Slakthusområdet som erlagt av årsmötet fastställd årsavgift.
 3. Föreningens huvuduppgifter skall vara:
  1. Att förmedla kontakter mellan medlemmarna i syfte att få till stånd utbyte av erfarenheter och tjänster.
  2. Att hålla medlemmarna informerade i frågor som är aktuella inom Slakthusområdet och andra frågor som direkt kan beröra medlemsföretagen.
  3. Att tillvarata medlemmarnas intressen i kontakter med Saluhallsförvaltningen, Stockholms stad i övrigt eller andra myndigheter.
  4. Att verka för att Slakthusområdet blir känt som
   • en bra arbetsplats med centralt läge och god närmiljö
   • en viktig del av livsmedelsförsörjningen i Stockholm
   • ett intressant område med speciell historia och byggnadsstil.
 4. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Föreningens räkenskapsår utgör kalenderåret.
 5. Årsmötet fastställer storleken av medlemsavgifter och eventuella styrelse- och revisorsarvoden.
 6. Varje medlemsföretag har en röst vi årsmötet. På årsmötet väljs
  - ordförande och styrelse bestående av högst tio ordinarie ledamöter och två suppleanter
  - två revisorer (en ordinarie och en suppleant)
  - valberedning
 7. Kallelse till styrelsesammanträde sker på sätt som styrelsen beslutar.
 8. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före dag för årsmötet.
 9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma
  1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
  2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fastställande av dagordning
  5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Beslut om eventuella arvoden
  8. Beslut av årsavgift
  9. Val av
   • ordförande
   • styrelse (ordinarie och suppleanter)
   • revisor med suppleant
   • valberedning
  10. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar (förslag från medlemmar skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet)
  11. Eventuellt övriga frågor
 10. Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen i sin helhet - av ordföranden och kassören var för sig.
 11. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på årsmöte. För giltigt beslut fordras kvalificerad majoritet. I samband med upplösningen fördelas föreningens kapital efter beslut av styrelsen.