Publicerad: den 3 april 2014

Protokoll från FSF:s årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte i FSF, Föreningen Slakthusområdets Företag den 2014-04-01

 § 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Christer Andersson och till sekreterare valdes Johan Dennerby.Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagen protokoll valdes Per Furusjö och Robin Törnqvist (Kvalitetskött Sverige AB). 

§ 2 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Det fastslogs att kallelsen som var skickad den 5 mas utsänts på stadgeenligt sätt och att årsmötet således var utlyst i behörig ordning. 

§ 3 Fastställande av röstlängd
Fastställdes att närvarolistan efter justering skulle gälla om det blev votering. Närvarolista bifogas. 

§ 4 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes i enlighet med utdelat förslag med justering att årsavgiften gäller för år 2015. 

§ 5 Föredragning av styrelsens och revisorns berättelse
Ordförande informerade i korta ordalag om årets styrelsearbete. Styrelsen har under året haft 4 stycken styrelsemöten. Sekreteraren redogjorde för årets resultat och bokslut. Årets vinst blev 53.815,00 kr och kassabehållningen 123.199,00 kr. Mötessekreteraren föredrog föreningens revisor Katarina Hellsén Jarvins revisionsberättelse. 

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 7 Beslut om eventuella arvoden
Det beslöts, i likhet med tidigare år, att inga arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter. 

§ 8 Årsavgift 2015
Förslag från styrelsen att årsavgiften för 2015 skall vara oförändrad 1000 kronor per företag och år. Stämman beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 1000 kr/år och företag. 

§ 9 Val av styrelse, suppleanter och revisor 
På förslag av valberedningen valdes till: 

Ordförande:                 Peter Ögren                    1 år kvar 

Ledamöter:                  Christer Andersson        1 år kvar                               
                                    
Ola Lidfeldt                     avgår
            
                                    Johan Dennerby              omval 2 år
                             
                                    Kenneth Wahlqvist         1 år kvar
                        
                                    Sven Hammare               1 år kvar
                 
                                   Ola Janheim                     nyval 2 år

Suppleant:                  Tommy Segerhammar      omval 1 år

Revisor:                      Katarina Hellsén Jarvin    omval 1 år
Revisorssuppleant:     Anders Eriksson               omval 1 år 

Valberedning              Ingen

§ 10 övriga frågor 
Det togs upp på mötet att föreningen skall se till att det blir ett samrådsmöte där det diskuteras både för de företag som kommer att flytta till Larsboda och för de företag som kommer att vara kvar i området. Detta för att se till att så många synpunkter som möjligt kommer fram.

§ 11 Avsluta mötet 
Christer avslutade mötet och bjöd in Sassan Sanjari och Gerd Comstedt från Exploateringskontoret lämnade en statusrapport om Slakthusområdet och för livsmedelscentrum i Larsboda. Thomas Kullti och Karin Lekberg från Farsta stadsdelsnämnd lämnar en kort information om vad som är på gång i Farsta. Och med en inbjudan till en lunch med Farsta stadsdelsnämnds näringslivsråd och Larsboda företagarförening längre fram. 

Vid protokollet  

Johan Dennerby    

Justeras          

Christer Andersson                       Per Furusjö                          Robin Törnqvist


Fler nyheter